ระบบส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(e-Fileing) สพม.เขต26

รายการประเภทการส่งงาน

ลำดับ ส่งงาน รายละเอียด รายการ วันสิ้นสุด ความก้าวหน้า จำนวน
1 แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ขยายเวลาส่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ก่อน 16.30 น.)
[กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
15 พ.ค. 2563
97.14%