ระบบส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(e-Fileing) สพม.เขต26

รายการประเภทการส่งงาน

ลำดับ ส่งงาน รายละเอียด รายการ วันสิ้นสุด ความก้าวหน้า จำนวน
1 awdwadwa
[กลุ่มอำนวยการ]
20 ม.ค. 2564
0.00%
2 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒
[กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
15 มี.ค. 2564
59.38%
3 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒
[กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
15 มี.ค. 2564
43.75%