ระบบส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(e-Fileing) สพม.เขต26

รายการประเภทการส่งงาน

ลำดับ ส่งงาน รายละเอียด รายการ วันสิ้นสุด ความก้าวหน้า จำนวน
1 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒
[กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
15 มี.ค. 2564
62.50%
2 ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน PSC (P-School Checking Program)
[กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
6 พ.ย. 2563
40.00%